Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
 5.3.1 Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie
 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  -  VÝPOČETNÍ TECHNIKA
 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

 Obsahové vymezení:

 V předmětu Výpočetní technika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, oboru Informatika. Hlavním cílem je, aby získali všichni žáci základní dovednosti ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívali je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.

Žáci se učí dovednosti zacházet s výpočetní technikou, pracovat s informacemi a využívat je v praxi při zpracování informací využívají vědomosti o jednotlivých počítačových programech a jejich charakteristických vlastnostech díky rychlejší aktualizaci poznatků a dostupnosti informací vhodně doplňují učební texty a materiály pro většinu vzdělávacích oblastí k prověřování vědomostí využívají různé výukové programy díky internetu realizují metodu “učení kdekoliv a kdykoliv” jsou díky internetu motivováni k poznávání i mimo proces vyučování.

Od 1. ročníku se žáci seznamují s prací na počítači, vyhledávání informací a prací s výukovými programy.

 Časové vymezení:

1.ročník – 0 hodin

2.ročník – 0 hodin

 1. ročník – 0 hodin
 2. ročník – 0 hodin
 3. ročník – 1 hodina.

Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě. Žáci mají k dispozici PC ve třídě během vyučovacích předmětů a v družině.

 Průřezová témata:

 Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Sociální rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, zapamatování algoritmů

 Mediální výchova (MV)

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: internet jako zdroj informací, rozlišování sdělení (zábavné, reklama, informační)

5.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výpočetní technika

Výuka Informatiky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka.

 Kompetence k učení

Učitel:

 • seznamuje s dovednostmi pracovat s informačními a komunikačními technologiemi
 • pomáhá nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů

 Žák:

 • učí se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a významu,
 • učí se ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak aplikuje při řešení praktických problémů v různých předmětech,
 • vyhledává informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovává v konkrétních pracích
Kompetence k řešení problémů

 Učitel:

 • nabízí žákům dostatek úloh, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů,
 • vede žáky k tomu, aby uměli známé a osvědčené postupy řešení aplikovat při řešení obdobných nebo nových úkolů  a problémů.

Žák:

 • učí se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
 • ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost,
 • informace vyhodnocuje, zpracovává,
 • při vyhledávání na internetu používá vhodné cesty.
Kompetence komunikativní

Učitel:

 • nabízí žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními.

Žák:

 • umí naslouchat, ptát se, for­mulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a záměry účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem, využívá k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference, diskuse ..),
 • umí komentovat výsledky své práce (především při prezentaci),
 • umí odeslat a přijmout zprávu s přílohou,
 • umí uložit informace z webu a dále je zpracovat,
 • využívá úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, podporuje logicky uspořádané a přesné způsoby vyjadřování,
 • využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně informací na úrovni žáků 5.ročníku.
Kompetence sociální a personální

Učitel:

 • uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům, tak i žákům s poruchami učení.

Žák:

 • spolupracuje a pracuje v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání nebo přijetí své role,
 • vyjednává a hledá kompromisní řešení,
 • pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
 • třídí a zpracovává informace,
 • řeší jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu,
 • promýšlí nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a volí odpovídající technologie.
Kompetence občanské

Učitel:

 • vede žáky k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti.

Žák:

 • učí se rozhodovat zodpovědně podle dané situace,
 • respektuje přesvědčení druhých lidí a učí se zodpovědnosti,
 • dodržuje informační etiku.
Kompetence pracovní

Učitel:

 • seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, zásady zdravého pracovního prostředí.

Žák:

 • dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo nové podmínky.
5.3.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výpočetní technika

Výpočetní technika– 5. ROĆNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

Základy práce s počítačem

OSV 1, MV 1

 

- popíše počítač a periferní zařízení

- zásady bezpečnosti práce a prevence

   

- správně zapne a vypne počítač, přihlásí/odhlásí se do/ze sítě

zdravotních rizik

   

- předvede operace s myší (klik - výběr, tažení; dvojklik; klik pravým tlačítkem)

- struktura, funkce a popis počítače a

   

- předvede práci s ikonami (označí, přesune, kopíruje, přejmenuje, otevře do okna a zavře)

  přídavných zařízení

   
 

- klávesnice, myš a práce s nimi

   

- předvede práci s okny (zavření, minimalizace, maximalizace)

- operační systémy a jejich základní funkce  

   

- otevře aplikaci Malování, WordPad z nabídky „Start“

- principy ovládání (operace s ikonami, okny a nabídkou „Start)

   

- uvede základní pravidla bezpečnosti práce, dodržuje je

   

- uvede, jak správně postupovat při závadě počítače (neprovádí žádný

- údržba počítače, postupy při běžných

   

       zásah, nahlásí učiteli)

  problémech s hardware a software    

   

- vytvoří, přejmenuje, zkopíruje a odstraní složku

- práce se složkami a soubory

   

-   uloží dokument v programu WordPad, Malování

     
       
 

Vyhledávání informací a komunikace

   

- na webu vyhledá stránku určitého obsahu

- internet, prohlížeč

   

- používá český portál pro vyhledávání informací

- metody a nástroje vyhledávání informací

   

- vyhledá s pomocí učitele vhodné dopravní spojení

- formulace požadavku při vyhledávání na  

   

- komunikuje s ostatními spolužáky na chatovacím webu určeném pro děti

internetu

   

– vytvoří a odešle krátkou SMS

- základní způsoby komunikace (email, chat,

   
 

telefonování)

   
       
 

Zpracování a využití informací

   

– otevře aplikaci Malování, nakreslí v něm obrázek a uloží jej

- práce s výukovým programem Terasoft

   

– napíše jednoduchý text v programu WordPad a uloží jej

„Kreslení“

   
 

- grafický editor – Malování (základní nástroje, tvorba a uložení obrázku)

   
 

- textový editor - otevření programu, otevření a

   
 

uložení dokumentu, psaní, editace textu