5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět

 5.4.1.2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA

 5.4.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové vymezení:

V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných okruzích z tematických okruhů: Lidé kolem nás; Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje, přemýšlí o nich a chrání je. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky. Důraz je kladen na dopravní výchovu (Dopravní výchova – Příloha 1).

Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti (včetně situací ohrožení). Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Učí se o nich přemýšlet a chránit je. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, včetně situace ohrožení. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí (Finanční gramotnost – Příloha 2), ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo svět (globální problémy).

Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.

Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí. Získávají základní poučení o zdraví a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích (Ochrana člověka za mimořádných událostí – Příloha 3). Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

Časové vymezení:
 1. ročník – 2 hodiny
 2. ročník – 2 hodiny.
 Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, doplněna besedami a exkurzemi.

 Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1: Rozvoj schopností poznání: cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem

OSV 5 Kreativita: nápady, originalita, tvořivost

Sociální rozvoj

OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě

OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

OSV 8 Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích

OSV 9 Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci

Výchova demokratického občana (VDO)

VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí)

 Multikulturní výchova (MkV)

MkV 2 Lidské vztahy: právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální hodnoty)

 Environmentální výchova (EV)

EV 1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina

EV 2 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje,

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření

s odpady, ochrana přírody, změny v krajině

EV 4 Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví

5.4.1.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět   
Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
 Kompetence k učení

 Učitel:

 • vede žáky k zakládání pokusů,
 • nabízí různé zdroje informací,
 • jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad,
 • vede žáka k užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí.

Žák:

 • pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti,
 • vyhledává a třídí informace z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy…),
 • orientuje se v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu.
 Kompetence k řešení problémů

 Učitel:

 • nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím učí žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje,
 • společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Žák:

 • vyhledává informace a využívá vlastní zkušenosti při řešení problémů.
 Kompetence komunikativní

Učitel:

 • nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů a obrazového materiálu,
 • poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie, vede k bezpečné komunikaci.

Žák:

 • efektivně využívává informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
 Kompetence sociální a personální

 Učitel:

 • umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu,
 • poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení,
 • je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat, vede k preventivnímu chování, účelnému rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení zdraví, včetně chování při mimořádných událostech,
 • umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině.

Žák:

 • spolupracuje ve skupině a respektuje daná pravidla,
 • podílí se na příjemné atmosféře v týmu,
 • spolupracuje s druhými při řešení problémů.
Kompetence občanské

Učitel:

 • uznává možnost volby při rozhodování,
 • umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností,
 • umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí,
 • vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Žák:

 • chápe základní ekologické souvislosti,
 • zná požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní

Učitel:

 • poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky,
 • předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí.

Žák:

 • používá materiály, nástroje a vybavení a dodržuje vymezená pravidla.
5.4.1.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

PŘÍRODOVĚDA – 4. ROĆNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

Lidé kolem nás

OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 6, OSV 7, OSV 8, OSV 9,

VDO 2, MkV 2,

 

- vyvodí a dodržuje pravidla soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami

Třídní pravidla, Školní řád,

 

- na základě vlastních zkušeností vyjádří základní vztahy mezi lidmi

Práva dětí

EV 1, EV 2, EV 3, EV 4

 

- rozliší základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,

Lidé jsou různí

 

- uplatňuje pravidla efektivní komunikace při řešení modelových v rodině

Komunikace, principy demokracie

   

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat

– dodržuje zákl. pravidla. společenského chování

Etická výchova

   
 

Rozmanitost přírody

   

-   rozlišuje pojmy živá ´ neživá příroda

     

-   uvede základní životní podmínky živých organismů; popíše princip přírodní

Společenstva živých organismů

   

         rovnováhy na vybraném potravním řetězci

     

-   stručně charakterizuje vybraná společenstva

Společenstva okolí lidských obydlí, polí,

   

- vysvětlí vzájemné vztahy mezi vybranými organismy; porovnává vybrané

vod, lesů, parků

   

       zástupce z hlediska přizpůsobení prostředí

     

- na základě pozorování proměn přírody během roku, porovnává životní

Rostliny a živočichové během ročních

   

         projevy rostlin a živočichů

období

   

-   prakticky třídí vybrané organizmy do známých skupin na základě vlastních

Rizika v přírodě – rizika spojená s roč.obd.

   

         znalostí i pomocí jednoduchého klíče

     

- zhodnotí význam půdy, lesů, vody pro člověka; uvede lidské aktivity, které

Člověk a příroda

   

         je chrání nebo poškozují

Pokusy s rostlinami

   

-   založí a vyhodnotí jednoduchý pokus

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných situací, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

-vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista

 

 

     

PŘÍRODOVĚDA – 5. ROĆNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

Lidé kolem nás

OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 6, OSV 7, OSV 8, OSV 9,

 

- vyvodí a dodržuje pravidla soužití v rodině, ve škole, obci

Základní listina lidských práv a svobod,

VDO 2, MkV 2,

EV 1, EV 2, EV 3, EV 4

 

- uplatňuje pravidla efektivní komunikace při řešení různých situací ve třídě

Komunikace

   

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat

Etická výchova

   

- poukáže na některé problémy Středočeského kraje

     

- navrhne možnosti zlepšení životního prostředí Středočeského kraje

     

– dodržuje zákl. pravidla. společenského chování

 

Rozmanitost přírody

   

- na základě vlastních pozorování uvede přík.přetv.a přizp.přírody člověkem

Člověk v přírodě

   

- stručně charakterizuje složky neživé přírody: nerosty a horniny, půda, teplo

Nerosty a horniny; Půda; Slunce - zdroj

   

         a světlo s ohledem na jejich význam pro živou přírodu (člověka)

světla a tepla

   

- stručně popíše vesmír a sluneční soustavu

Sluneční soustava

   

- vysvětlí stručně proč se na Zemi střídá den a noc, roční období

Země - střídání dne a noci, ročních období

   

- porovná život v různých podnebných pásech; vyhledá shody a rozdíly

Rozmanitost života na Zemi

   

         v přizpůsobení organismů

Život v různých podnebných pásech

   

- prakticky třídí organismy do známých skupin s použitím vlastních znalostí,

Třídění živých organismů

   

       jednoduchých určovacích klíčů a atlasů

Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, ochrana

   

-stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných situací, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

     
 

Člověk a jeho zdraví

   

- pojmenuje vybrané orgány a stručně vysvětlí základní funkce jednotlivých

       orgánových soustav

Lidské tělo – stavba a funkce, projevy

   

- uvede příklady možného poškození jednotlivých soustav lidského těla a

Zdraví a jeho ochrana

 

       popíše jak jim lze předcházet

Zdravý životní styl, správná výživa, pitný režim, prevence

   

- rozlišuje a stručně popiše vývoj dítěte před a po narození

Základy sexuální výchovy

   

- rozlišuje a stručně popisuje jednotlivé etapy lidského života  

Člověk se rozmnožuje

   

- sestaví   svůj denní, týdenní (měsíční) plán podle vybraných kritérií

Člověk roste a vyvíjí se

   

- způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty

Partnerství, manželství, rodičovství