Více

5.5 Vzdělávací oblast Umění a kultura
 5.5.1 Vzdělávací obor Hudební výchova
 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  HUDEBNÍ VÝCHOVA
   5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové vymezení:

 V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru Hudební výchova.

V počáteční etapě základního vzdělání si klade hudební výchova za cíl vzbudit zájem žáka o setkávání s hudbou a rozvíjet jeho elementární hudební dovednosti prostřednictvím pěveckých, rytmických, poslechových, instrumentálních a pohybových činností. Hudební výchova je charakterizována jako činnostní, tvořivý proces. Základem je hra, která poskytuje prostor pro uplatnění dětské aktivity, spontánnosti i vlastního experimentování.

Ve vzdělávacím předmětu hudební výchova směřujeme výuku specificky s ohledem na vrozené hudební vlohy každého žáka               k:

 • rozvoji hudebního sluchu,

 • rozvoji hudebního a emocionálního cítění,

 • objevování souvislostí mezi slovním a hudebním rytmem a pohybovým vyjádřením (pohyb je prostředkem pro rozvíjení všech hudebních činností),

 • práci s hudebně nerozvinutými žáky,

 • postupnému vytváření a upevňování základních pěveckých návyků.

 Časové vymezení:
 1. ročník – 1 hodina

 2. ročník – 1 hodina

 3. ročník – 1 hodina

 4. ročník – 1 hodina

 5. ročník – 1 hodina.

Organizační vymezení:

Výuka probíhá ve třídě, doplněna koncerty, divadelními představeními.

 Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Osobnostní rozvoj

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty ); co o sobě vím a co ne

OSV 5 Kreativita: nápady, originalita, tvořivost

 Sociální rozvoj

OSV 8 Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov

 5.5.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova  

Výuka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:

Kompetence k učení

 Učitel:

 • seznamuje žáka se základními návyky a dovednostmi v jednotlivých oblastech hudebních činností (hlasové, rytmické, instrumentální, poslechové, pohybové).

Žák:

 • poznává smysl a cíl učení,

 • vytváří si pozitivní vztah k učení.

 Kompetence k řešení problém

Učitel:

 • snaží se najít příčiny neúspěchu a citlivým přístupem za pomoci dětského kolektivu je pomáhá odstraňovat a následně rozvíjet kvalitu hlasových, pohybových dovedností jedince,

 • podpoří ho důvěrou.

 Žák:

 • nenechá se odradit počátečním nezdarem.

Kompetence komunikativní

 Učitel:

 • učí žáka porozumět a pracovat s notovým záznamem,

 • vysvětlí a na konkrétních příkladech ukáže, že skladba nebo píseň může být i osobním sdělením, poselstvím pro druhé.

Žák:

 • učí se dialogu se spolužáky, s učitelem,

 • učí se rozumět a používat komunikační prostředky hudby.

Kompetence sociální a personální

 Učitel:

 vybírá vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem,

 • připravuje různé soutěže, kvízy, které vyžadují práci ve skupině,

 • pomáhá žákovi získat pocit potřebnosti, důležitosti, sebedůvěry.

Žák:

 • začíná si uvědomovat osobní zodpovědnost v rámci kolektivu,

 • aktivně se zapojuje do kolektivních činností.

Kompetence občanské

Učitel:

 • navštěvuje se žáky hudební besedy, divadelní představení, zajistí návštěvu koncertu,

 • připravuje se žáky veřejná vystoupení pro rodiče, pro děti z mateřské školky, pro staré lidi v domech s pečovatelskou službou apod.

Žák:

 • začíná si uvědomovat své povinnosti i svá práva,

 • začíná si vytvářet svůj osobní vztah k instituci, kterou je škola, obec.

 Kompetence pracovní

 Učitel:

 • seznamuje se základy hlasové hygieny,

 • učí správnému držení těla při zpěvu,

 • demonstruje možnosti práce s lidským hlasem.

Žák:

 • osvojuje si základní hygienické, pracovní návyky.

 5.5.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

- rozlišuje zvuky kolem sebe

cvičení na rozvoj sluchu

OSV 1, OSV 2,OSV 5, OSV 8

 

- zpívá jednoduché vybrané písně na základě svých dispozic

národní písně, hudební hádanky

   

- správně dýchá a vyslovuje

dechová a rytmická cvičení

   

- rytmizuje říkadla

     

- hraje nejjednodušší doprovody na Orfovy nástroje

hudební nástroje

   

- vyjadřuje pohybem hudbu

hudebně pohybové hry

   

- rozliší tón - dlouhý, krátký, vysoký, hluboký, silný, slabý

sluchové hry a hádanky

   

- rozliší vybrané hudební nástroje

hudební nástroje

   
       

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 2. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

- zpívá písně na základě svých dispozic, rozvíjí hlavový tón

národní a umělé písně, dechová cvičení

OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 8

 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty; napodobuje rytmické celky

rytmická a metodická cvičení

 

- doprovází zpěv hudebním nástrojem

hudební nástroje - doprovod

 

- vyjadřuje pohybem melodii, tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby

pohyb a hudba

   

- rozliší délku not

sluchová cvičení

   

- rozpozná výrazové tempové a dynamické změny v znějící hudbě

     

- rozliší v hudbě některé hudební nástroje

hudební nástroje - poslechy

   

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 3. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

- zpívá v jednohlase písně intonačně čistě a rytmicky přesně sólově i sborově

národní a umělé písně, dechová cvičení,

OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 8

 

- improvizuje jednoduchou melodii, text

sborový a sólový zpěv, hudební

   

- používá vybrané hudební nástroje k hudebnímu doprovodu

improvizace, hudební doprovod

   

- vyjadřuje pohybem hudbu a její charakter

hudba a pohyb

   

- rozliší kvalitu tónu, výrazné změny tempa a dynamiky při hudebním poslechu

hudební poslech

   

- při hudebním poslech rozliší hudbu vokální, instrumentální, vokálně

hudební poslech

   

       instrumentální; odliší hudbu klasickou (slavnostní) a populární

     

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 4. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

- zpívá písně v jednohlase v durových i mollových tóninách

sólový a sborový zpěv

OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 8

 

- realizuje podle individual. schopností a dovedností notově zapsanou píseň

realizace notového zápisu písní

   

- využívá hudebních nástrojů k doprovodu písní, jednoduché reprodukci písní

hudební doprovod a reprodukce

   

-   rozpozná hudební formu jednoduché písně (skladby)

hudební formy

   

- vytváří v rámci svých individuálních schopností hudební improvizace

hudební improvizace

   

-   rozpozná při hudebním poslechu některé hudební výrazové prostředky

hudební poslech – výrazové prostředky

   

-   ztvárňuje hudbu pohybem, improvizuje

pohybové ztvárnění hudby

   

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 5. ROČNÍK

 

Školní ročníkový výstup

Učivo

Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

- zpívá na základě svých dispozic v jednohlase nebo dvojhlase s využitím

národní a umělé písně

OSV 1, OSV 2, OSV 5, OSV 8

 

       získaných pěveckých dovedností

sborový a sólový zpěv

   

- realizuje zpěvem, hrou, tancem, podle svých individuálních schopností a

pohybová a hudební realizace notového

   

       dovedností melodii nebo píseň zapsanou v notách

zápisu

   

- využívá hudebních nástrojů k   jednoduché reprodukci skladeb

hudební doprovod a reprodukce

   

- vytváří v rámci individuál. dispozic jednoduché předehry, mezihry, dohry

hudební realizace

   

- rozpozná při hudebním poslechu metrorytmické, tempové, dynamické i

hudební poslech – výrazové prostředky

   

         zřetelně harmonické změny

     

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků

pohybové ztvárnění hudby