Žadatel: Jméno, příjmení ____________________________________________________ Datum narození __________________________________________________________ Místo trvalého pobytu _______________________________________________________   Žádost Základní škole Kněžice, okres Nymburk Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   žádám o odklad povinné školní docházky   jméno dítěte _______________________________ datum narození___________________ V Kněžicích dne …………………. podpis žadatele     Přílohy: - doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa   ……………………………………………………………………………………………….......