Žádost o přijetí

Žadatel: (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, popř. jinou adresu pro doručování) Správní orgánu, jemuž je žádost doručována: Základní škola Kněžice, okres Nymburk, Kněžice 5, 289 02 Kněžice Žádost Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   přihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole Kněžice, okres Nymburk, Kněžice 5, 289 02 Kněžice.   jméno dítěte _______________________________ datum narození___________________   místo pobytu _____________________________________________   Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.   Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních         a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačním materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.   V Kněžicích dne   podpis žadatele   ………………………………………………………………………………………………....... (údaje školy)